Vedtægter

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:

§ 1
1. Foreningens navn er AntenneForeningen i Kolding. Foreningen har hjemsted i Kolding.
Foreningens hjemmeside har adressen www.AFiK.dk

§ 2
1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at:

a) modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler
b) udbyde kapacitet til brug for datatransmission
c) udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndskabelanlæg

2. Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjemand.

3. Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser.
Foreningen kan optage andre foreninger, som ikke ønsker at fortsætte selvstændigt mere.

4. Foreningen dækker den del af Kolding Kommune, som kan forsynes gennem ASIK’s overordnede fibernet.

5. Foreningen kan tilbyde serviceydelser over for andre foreninger efter en takst, som bestyrelsen fastsætter

 

MEDLEMMERNE:

§ 3
1. Enhver, som har betalt tilslutningsbidrag til foreningen og er tilsluttet foreningens bredbåndskabelanlæg, eller som faktisk er tilsluttet dette anlæg, er pligtige at være medlem af foreningen.

2. Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde jf. § 2, kan begære sig tilsluttet foreningens bredbåndskabelanlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget. I modsat fald undersøger foreningen mulighederne for fornøden udbygning, idet alle udgifter til den udvidelse af anlægget, der er nødvendig for tilslutningen, betales af de(t) nye medlem(mer) under behørig hensyntagen til yderligere udvidelsesmuligheder, der følger af udvidelsen. Ved tilslutning i forbindelse med byggemodning af nye områder betales udgifterne af den, der forestår byggemodningen.

3. Et værelse, hvor beboeren er licenspligtig og får signal fra foreningen, er også pligtig at have sit eget medlemskab af foreningen med deraf følgende betalingsforpligtelser.

§ 4
1. Der opkræves hos medlemmerne et årligt kontingent pr. husstand til bestridelse af omkostningerne ved foreningens drift og nettets vedligeholdelse. Medlemmer, som overgår til foreningen ved fusion, modtager eller yder i de første 5 år et kapitaludligningsbeløb, som modregnes i kontingentet over de næste fem år. Beløbet er fastsat ved opstarten af AFiK.

2. Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det kommende regnskabsår.

3. Første års bidrag betales for det regnskabsår, hvor indmeldelse finder sted reguleret i dele af 12 afhængig af indmeldelsestidspunktet.

4. Ønsker en ejer af en udlejningsejendom ikke en kollektiv tilslutning, kan en lejer dog selvstændig blive tilsluttet på lige fod med ejere. Lejeren bærer det fulde ansvar for nødvendig tilladelse fra ejeren.

5. Ved fraflytning kan lejere/ejere, som ejer tilslutningen, medtage sin tilslutning til anden adresse indenfor foreningens forsyningsområde mod at betale de i forbindelse med flytningen opståede udgifter. Medlemsnummer og kontingentforpligtelser følger med tilslutningen til ny adresse.

§ 5
I tillæg til det i §4 nævnte årlige kontingent opkræves hos den enkelte tilsluttede husstand tillige de beløb, som følger af de ydelser, som husstanden har
valgt at modtage fra foreningen.

§ 6
1. Medlemmerne er pligtige at tåle, at forbindelseskabler, forstærkere og standere placeres ved eller på deres ejendom uden betaling fra foreningens side.

2. Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de skader, de måtte påføre forbindelseskabler, forstærkere og standere, der findes på deres egen ejendom.
Det samme gælder, hvis medlemmerne påfører anlægget skader uden for egen ejendom.

3. Eventuelle beskadigelser skal straks indberettes til bestyrelsen.

§ 7
Medlemmernes modtagning af ydelser fra foreningen sker i henhold til de til enhver tid gældende leveringsbetingelser. Disse gøres tilgængelige for medlemmerne ved udlevering eller via foreningens hjemmeside.

§ 8
1. Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med 3 måneders skriftligt varsel til udgangen af et kvartal.

2. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt eller på anden vis overdraget som sin.

 

GENERALFORSAMLING:

§ 9
1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 10
1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 6 ugers varsel i områdets lokalavis(er), på tekst-TV og på hjemmesiden med angivelse af dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen og med oplysning om, hvor og hvornår regnskab for det forløbne regnskabsår og budget for det kommende år er fremlagt, samt med oplysning om frist for indsendelse af forslag.

3. Drives der i anlægget en informationskanal skal indkaldelsen tillige bringes her og med samme varsel.

4. Rettidigt indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen skal offentliggøres på hjemmesiden og ved fremlæggelse på foreningens kontor senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

5. Regnskab for det forløbne regnskabsår og budget for det kommende år fremlægges på foreningens kontor senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende otte punkter:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Behandling af budget og fastsættelse af grundkontingent for det kommende regnskabsår
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to bestyrelsessuppleanter
7. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant
8. Eventuelt
7. Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med navns underskrift være formanden i hænde senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

§ 11
<>1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller kan besluttes indkaldt af en generalforsamling, eller kan begæres med angivelse af dagsorden af mindst 10 procent af medlemmerne. Indkaldelse skal ske med varsel på 8 dage og den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at en sådan generalforsamlingsbeslutning er truffet eller begæring herom er modtaget. Begæring indsendes skriftligt til foreningens formand.

2. Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske i områdets lokalavis-(er), på tekst-TV og på hjemmesiden med angivelse af dagsorden samt tid og sted for den ekstraordinære generalforsamling.

§ 12
1. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Afstemningsmetoden afgø-
res af dirigenten.

2. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer, som ikke er i restance til foreningen, kan afgive stemme på generalforsamlingen. Der kan afgives en stemme pr. tilslutning.

3. I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for lejemålets tilslutning. En lejer, der ønsker at udnytte sin ret til at stemme, har over for kontrollanten ved indgangen til generalforsamlingen bevisbyrden for, at vedkommende er lejer i en ejendom, der er tilsluttet anlægget.

4. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et - og kun et andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til kontrollanten ved indgangen.

5. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen.

6. Referat fra generalforsamlingen offentliggøres på foreningens hjemmeside og fremlægges på foreningens kontor senest 3 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

 

LEDELSE - TEGNING – HÆFTELSE:

§ 13
1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges for to år ad gangen således, at halvdelen af bestyrelsen er på valg ved den ordinære generalforsamling.
Suppleanter vælges for et år ad gangen.

2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed.

3. Bestyrelsen fastsætter afgifter, gebyrer samt øvrige leveringsbetingelser.

4. Der kan efter vedtagelse af generalforsamlingen ydes honorar til bestyrelsen.

5. Bestyrelsen skal sikre sig, at der er tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring.

6. Bestyrelsen skal sikre sig, at foreningen er medlem af ASIK, Antennesammenslutningen i Kolding. Bestyrelsen udpeger delegerede til ASIK.

§ 14
1. Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg og pantsætning, ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.

2. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

§ 15
1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen
nogen personlig hæftelse.

2. Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den programvirksomhed eller anden aktivitet, der formidles via foreningens bredbåndskabelanlæg.

 

REGNSKAB OG ØKONOMI:

§ 16
1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes grundkontingentet for det kommende regnskabsår
af generalforsamlingen.

2. Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt registreret eller statsautoriseret revisor. Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning.
Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

3. Regnskabet gennemgås tillige af de af generalforsamlingen valgte interne revisorer. De interne revisorer samt revisorsuppleanten vælges for et år.

 

RESTANCER:

§ 17
Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en medlemmet påhvilende forpligtelse til foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling.

 

FRAFLYTNING:

§ 18
1. Ved fraflytning eller ejerskifte kan den nye lejer/ejer indtræde som medlem af foreningen og overtage det forudbetalte kontingent ved intern refusion parterne
imellem.

2. Det er den nye lejer/ejers eget ansvar at meddele skiftet.

3. Fraflyttere kan ikke medtage den del af tilslutningen, som tilhører foreningen jf. §19.

 

VEDLIGEHOLDELSE OG TEKNISK INSTALLATION:

§ 19
1. Bredbåndskabelanlægget ejes og vedligeholdes af foreningen. Foreningens ejerskab består til og med standeren, i større boligenheder dog til og med første fordelingspunkt. Foreningen vedligeholder anlægget til boligens første stik, eller til boligens første private fordeler/forstærker, såfremt anlægget opfylder nærmere bestemte tekniske specifikationer. De tekniske specifikationer oplyses ved henvendelse til foreningen.

2. Foreningen leverer godkendte kabler og slutmontering af disse. Gravearbejder på boligens private grund samt etablering af trækrør i boligen påhviler henholdsvis
medlemmet eller tilslutningsejeren. Påførte skader på foreningens anlæg skal repareres af foreningens installatør på skadevolderens, medlemmets eller tilslutningsejerens regning.

§ 20
1. Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige, og at det forsikres i det omfang, bestyrelsen finder nødvendigt.

§ 21
1. Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele heraf, for så vidt angår den del af anlægget, som tilhører foreningen, jfr. §19.

2. Det er ligeledes forbudt for medlemmerne at tilkoble eller lade tilkoble apparater eller lignende til anlægget, som forstyrrer dette. Ligeledes er det forbudt et medlem selv at videredistribuere antenneanlæggets signal til tredjemand. I tilfælde af misligholdelse eller misbrug af anlægget kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen og kræve erstatning

§ 22
1. Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelsesstandarden.
Foreningen har endvidere ret til at sikre, at installationerne svarer til den over for foreningen angivne og er i overensstemmelse med foreningens regler herom.

2. Denne adgang kan om nødvendigt sikres ved fogedens hjælp.

§ 23
1. Medlemmer stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte være nødvendige for den enkelte tilslutning.

2. Foreningens tilsynsførende og dens reparatører har til enhver tid mod legitimation adgang til foreningens installationer.

§ 24
1. Bestyrelsen afgør hvordan, der skal føres tilsyn med vedligeholdelsen af anlægget.

2. Bestyrelsen skal sikre, at den fornødne tekniske dokumentation af anlægget forefindes og løbende opdateres.

3. Bestyrelsen skal sikre, at foreningen er tilsluttet ”Aftalen for Fællesantenneområdet” (AFO).

 

UDVIDELSER:

§ 25
1. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget til nye områder, såfremt udvidelsen er rentabel.

2. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlæggets kapacitet og anvendelsesmuligheder, såfremt sådanne beslutninger holder sig indenfor de rammer, som er godkendt af en generalforsamling.

3. I forbindelse med sådanne udvidelser kan bestyrelsen pålægge de nye tilslutninger en årlig etableringsafgift i en afgrænset årrække.

4. Bestyrelsen kan beslutte at optage andre antenneanlæg tilhørende anden ejer i foreningen, såfremt optagelsesbetingelserne overholdes.

5. Bestyrelsen redegør på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 2 for de muligheder, som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid samt for de forventede økonomiske konsekvenser af kommende udvidelser.

6. Foreningen har pligt til at sikre alsidighed ved programvalg.

 

VEDTÆGTSÆNDRINGER - FORENINGSOPHØR:

§ 26
1. Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening.

2. Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer på generalforsamlingen stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes senest 21 hverdage efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmer.

3. Såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer herfor, kan den endelige vedtagelse af ændringsforslaget ske på den efterfølgende ordinære generalforsamling.

4. Stk. 2 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.

5. Eventuelt overskud, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, fordeles efter den opløsende generalforsamlings beslutning.

 

FORTOLKNING:

§ 27
1. Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.

2. De til enhver tid gældende vedtægter skal tilstilles de enkelte medlemmer såfremt der anmodes herom. Derudover er vedtægterne tilgængelige på foreningens
hjemmeside.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 10. april 2013


Forklarende note til vedtægterne.
I vedtægternes §10 og §16 benyttes begreberne forløbne, indeværende og kommende regnskabsår.
Indeværende år, er det kalenderår, som en given generalforsamling afholdes i.
Det forløbne regnskabsår, er det kalenderår, som er afsluttet 31. december før en given generalforsamling.
Det kommende regnskabsår, er det kalenderår, som starter 1. januar efter en given generalforsamling.

Eksempel:

Generalfors. år: 2012 2013 2014 2015 2016
2013 forudgående indeværende kommende
2014 forudgående indeværende kommende
2015 forudgående indeværende kommende