Leveringsbetingelser

Tilslutningsafgift:

Der er ingen tilslutningsafgift på adresser hvor kabel er fremført i vej.

Installation af tilslutningen:
Foreningen leverer godkendt antennestikdåse og forsyningskabel frem til første tilslutningspunkt i hver tilsluttet boligenhed og tilslutter forsyningskablet.
Ejeren (bygherren, lejerforeningen eller lejeren) bekoster selv enhver gravning (trækrørsnedlægning) på egen grund samt trækrør/kanaler internt i ejendommen. Forefindes disse trækrør ikke helt frem til første tilslutningspunkt, kan der komme ekstraudgifter til. Arbejde som fastgørelse af kabler på facader (stigearbejde) samt trækning af kabler over lofter og gennem kældre er er for egen regning. Ønskes flere stik i boligen og evt. forstærker er det også for egen regning.
Gravearbejde og ledningsføring i offentligt ejet areal frem til nærmeste skel til privat eller fællesejet matrikel udføres af foreningen.

Tilslutninger udenfor forsyningsområdet:
Jvf. vedtægternes § 3 stk. 2 sker dette efter forhandling og prisfastsættelse i hvert enkelt aktuelt tilfælde. Ved prisfastsættelsen forhandles sikkerhedsstillelse i form af forudbetaling, á conto betaling eller bankgaranti.

Vedligeholdelse af antenneanlægget:
AFiK vedligeholder overordnet kabelnettet men vedligeholder kun delvist kabelnettet fra stander til første stik i en bolig. Hvis der opstår problemer med kablet mellem standeren ved skel og ind til første stik i en bolig, dækker AFiK fejlsøgningen samt materialeforbruget mellem stander og første stik, men ejeren/lejeren skal selv sørge for opgravning eller udskiftning af kablet, hvis det er ophængt på facade eller lignende.
Hvis et medlem klager over signalkvaliteten og forlanger besøg af tekniker, og det efterfølgende viser sig, at fejlen ligger efter første stik i boligen, afholder medlemmet selv alle udgifter til teknikerbesøget.

Flytning af tilslutning til ny adresse:
Ved fraflytning kan et medlemskab flyttes med til en anden adresse i foreningens område jvf. vedtægternes §4 stk. 5.
Omkostningerne ved flytningen påhviler medlemmet selv. (Indførelse af stikledning, første stik, samt administrationsgebyr)
Hvis den fraflyttede adresse skal tilsluttes AFiK igen, koster det ny tilslutningsafgift.

Udmeldelse:
Ved udmeldelse af foreningen jvf. vedtægternes §8 kan der ikke stilles krav om tilbagebetaling af for meget betalt kontingent eller programafgift. AFiK afholder selv administrationsomkostningen, når medlemmet skal slettes.
Hvis den udmeldte adresse på ny ønskes optaget i foreningen, betales fuld tilslutningsafgift.

Kontingent og programafgifter:
For enkeltmedlemmer opkræves disse direkte af antenneforeningen ved en af bestyrelsen fastsat opkrævningsform.
I boligforeninger og større bebyggelser, hvor udlejeren er tilslutningsejer, og hvor udlejeren selv ønsker at administrere opkrævningerne, opkræves kontingent samt programafgifter af udlejeren over huslejen. I boligforeninger og større bebyggelser, hvor udlejeren er tilslutningsejer, og hvor udlejeren ikke selv ønsker at administrere opkrævningerne, opkræves disse direkte af antenneforeningen ved en af bestyrelsen fastsat opkrævningsform.

Restancer jvf. vedtægternes § 17:
Indenfor 8 dage efter forfaldsdato (den 15. i måneden) udsendes 1. rykkerskrivelse med ny forfaldsdato. Er det skyldige beløb ikke indbetalt ved udløbet af den nye forfaldsdato udsendes 2. rykkerskrivelse, hvori der varsles lukning af forbindelsen inden 14 dage. Herefter overdrages sagen fra administrationsselskabet til AFiK.
Rykkergebyret tilfalder administrationsselskabet.

Netafgift:
Når en boligenhed ikke ønsker at modtage signal fra AFiK i en længere periode, kan tilslutningen plomberes. Der kan i perioden ikke modtages signal fra AFiK eller digitale tjenester fra Norlys..
Bindingsperioden er et kvartal ad gangen.

Lukninger:
Tvangslukninger jvf. vedtægternes §17 og §21: Genåbning kan først foretages når genåbningsgebyr på kr. 625 inkl. moms, skyldigt grundkontingent og programafgift samt administrationsgebyrer er indbetalt.

Filterskift:
Isætning af filtre, inkl. filter, eller afmontering af filtre: kr. 450 inkl. moms.
Filterskift kan foretages ved udgangen af et kvartal ved varsling senest den 15. i måneden inden udgangen af kvartalet. Betaling for filterskift skal være indbetalt til antenneforeningens konto jf. faktura inden udgangen af kvartalet, for at filterskiftet kan udføres ved kvartalsskiftet.
Indflyttere kan indenfor 14 dage fra indflytningen ændre den eksiterende TV-pakke uden vederlag. AFiK kan forlange dokumentation for indflytningsdatoen.

Bredbåndsadgang uden TV:
Vælger en boligenhed bredbåndsadgang uden TV kan der ikke modtages signal fra AFiK men der kan modtages digitale tjenester fra Norlys. Bredbånd er ikke inkluderet i prisen, men købes separat hos Norlys.
Bindingsperioden er et kvartal ad gangen

Opkrævninger:
Kontingent og programafgifter opkræves kvartalsvis delvist forudbetalt.

Leveringsbetingelserne er gældende fra den 1. juli 2018