Velkommen til
Antenneforeningen i Kolding

Om foreningen


Der var engang ...

... da Kolding var dækket af over 20 små antenneforeninger. Hver antenneforening havde sin egen mast, sin egen hovedstation og sit eget lille antennenet. I de enkelte bestyrelser begyndte man så småt at indse, at de små antenneforeningers økonoimi ikke kunne holde trit med de forventede teknologiske fremskridt.

Den 14. juni 2000 var der stiftenede delegeretforsamling i ASIK. Formålet med ASIK var at stå bedre, når der skulle gennemføres forhandlinger, at opnå stordriftsfordele på specifikke områder som f.eks. anlægsinvesteringer, og med tiden at danne én stor antenneforening, som dækkede hele Kolding.

De antenneforeninger, der denne aften kunne slutte op om ASIKs formål var:
Almind, Bramdrup Vest, Bramdrup Øst, Brændkjær, Carl Plougsvej, Dyrehaven, Ejstrup, Fireren, Grønholtparken, Højvang, Mariesminde, Nr. Bjertvejen, Sdr. Bjert, Seest, Skovparken, Solhøj, Strandhuse, Sønderport, Søringen, Tolveren og Vonsild.

I november 2000 blev der indgået en skelsættende aftale mellem ASIK og Stofa. Med aftalen blev der givet grønt lys for etableringen af en fiberring, som forbandt alle medlemsforeningernes små antennenet og samtidig koblede dem på Stofas hovedforsyningskabel. Der var samtidig banet vej for at Stofa kunne udbyde sine digitale tjenester til medlemmerne.

I januar 2004 blev der nedsat et strukturudvalg, som skulle komme med en model for fusioneringen af medlemsforeningerne.

Den 27. oktober 2004 blev det første møde i den stiftende bestyrelse holdt og den 14. april 2005 blev der afholdt stiftende generalforsamling i AFiK.

Denne aften fusionerede følgende antenneforeninger officielt:
Bramdrup Vest, Carl Plougsvej, Dyrehaven, Ejstrup, Fireren, Grønholtparken, Solhøj, Sønderport og Søringen.

Den 10. oktober 2005 startede AFiK butikssamarbejde med Stofa på adressen Sydbanegade 4. I foråret 2009 måtte parterne desværre konstatere, at dette samarbejde ikke fungerede som ønsket, og AFiK valgte derfor at opsige samarbejdet og i stedet ansætte Peter Madsen som konsulent.

Gennem årene er stadigt flere antenneforeninger fusioneret med AFiK, og i dag har AFiK et medlemstal på lige knap 20.000 og består af disse oprindelige 18 antenneforeninger:
Bramdrup Vest, Brændkjær, Carl Plougsvej, Dyrehaven, Ejstrup, Fireren, Grønholtparken, Højvang, Nr. Bjertvejen, Rebæk, Sdr. Bjert, Sdr. Stenderup, Seest, Solhøj, Sønderport, Søringen, Viuf og Vonsild.

AntenneForeningen i Kolding er dermed en af landets største antenneforeninger.

Bestyrelsen

peter_madsen

Peter Madsen

Forretningsfører

petertele@afik.dk

 23 32 07 67

gunnar_thomsen

Gunnar Thomsen

Kasserer

gunnar@afik.dk

Patrick W. B. Aamand

 

Medlem

pw.aamand@gmail.com

carl_erik_madsen

Carl-Erik Madsen

curt_andersen

Curt Andersen

steen_christensen

Steen Christensen

foto-paa-vej

Martin Nielsen

Medlem

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling 1. september  2020 kl 18:00 på KUC, Ågade 27.

Referater

Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende otte punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse.
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Behandling af budget og fastsættelse af grundkontingent for det kommende regnskabsår.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to bestyrelsessuppleanter.
7. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med navns underskrift være formanden i hænde senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen.